Privacy verklaring

 

Op deze pagina vind je de privacyverklaring die op Soojini development van toepassing zijn. Tevens heb je ook de mogelijkheid om de privacyverklaring als pdf-bestand te downloaden.

Download als PDF

Soojini Development is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.soojini.com
085 06 06 327
contact@soojini.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Soojini Development verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor – en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@soojini.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Soojini Development verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Je de mogelijkheid bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Soojini Development analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Soojini Development volgt jouw surfgedrag op verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Soojini Development verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Soojini Development neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Soojini Development) tussen zit. Soojini Development maakt op dit moment geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Soojini Development bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Bedrijfsmatige documenten, zoals de jaarrekening, winst- en verliesrekening, administraties en facturen voor de omzetbelasting, worden zeven jaar bewaard.
 • De gegevens van bedrijfsmatig onroerend goed en de ledenadministratie van een coöperatie met aansprakelijkheid van de leden worden tien jaar bewaard.
 • Sollicitatiebrieven en correspondentie worden zonder uw toestemming na afloop van de sollicitatieprocedure maximaal vier weken bewaard.
 • Sollicitatiebrieven en cv’s voor eventuele toekomstige vacatures worden met expliciete toestemming van de sollicitant maximaal een jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Soojini Development deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Soojini Development blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Soojini Development jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Domeinregistratie:
Voor een aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam vervult Soojini Development een rol als tussenpersoon (registrar). Jouw aanvraag wordt doorgegeven aan de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). De instantie beslist over de toekenning van je domeinnaam. Teneinde registratie mogelijk te maken zal Soojini Development je aanvraaggegevens (contactgegevens: (naam, e-mailadres, telefoonnummer en correspondentieadres) aan deze instanties doorgeven.

E-mail diensten:
Voor een aanvraag en het gebruik van een e-maildienst vervult Soojini Development een rol als tussenpersoon. Jouw aanvraag wordt doorgegeven aan de desbetreffende e-mail service provider, zoals Google Workspace. Teneinde afname mogelijk te maken zal Soojini Development je klantgegevens (contactgegevens: (naam, e-mailadres, telefoonnummer en correspondentieadres) aan deze bedrijven doorgeven.

Webhosting:
Jouw webhosting zal geschieden via een eigen webserver van Soojini Development of Transip. Deze server is voorzien van het besturingssysteem wat besproken word. Voor iedere klant zal een subscriptie aangemaakt worden waarin gegevens als naam, adres, telefoonnummer worden doorgevoerd.

Payment provider:
Voor het afhandelen van uw betalingen in uw webwinkel maken wij gebruik van een betaalplatform. Daar verwerkt uw naam en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer, maar ook bedrijfsgegevens. Het betaalplatform heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Het betaalplatform bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Live chat systeem:
Op onze site gebruiken wij componenten van Complianz. Deze componenten verzamelen en bewaren gegevens van elk bezoek aan de site voor de doeleinden van webanalyse en de werking van een live chat systeem. Deze gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen te genereren via de inzet van cookies. Deze gebruikersprofielen kunnen helpen bij de analyse van bezoekersgedrag en van de werking van het live chat systeem en kunnen worden geëvalueerd om onze internetvoorziening te verbeteren en om ons in staat te stellen onze site zo te ontwerpen dat aan de behoeften van de gebruiker wordt voldaan.

Boekhouding:
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van systemen. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. De systemen worden tot geheimhouding verplicht en zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen. De systemen gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Soojini Development gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Soojini Development gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Lees ons cookie policy

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Soojini Development en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@soojini.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en het burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Soojini Development wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Soojini Development neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@soojini.com. Soojini Development heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

 

Vertaling: Engels